ఉచిత పెళ్లి  పట్టు వస్త్రాల పంపిణీ సిరిసిల్ల 

AEMSSF

 AEMSS

 *ఓమౌజయాః వెంకటాపూర్ గ్రామ వాస్తవ్యులు శ్రీ  ముచ్చర్ల ఎల్లయ్య, ఎల్లవ్వ గార్ల  ప్రథమ పుత్రిక సంధ్య వివాహానికి ఓమౌజయాః ఏకోపాసన మహాధర్మం తరుపున పెళ్ళి పట్టు వస్త్రాలను బహూకరించడం జరిగింది. నూతన వధువుకు, వారి కుటుంబమునకు ఓమౌజయాః అనుగ్రహ ప్రాప్తిరస్తు.. ఓమౌజయాః 

 AEMSS

 ఓమౌజయాః ఏకోపాసన మహాధర్మం తరుపున పెళ్ళి పట్టు వస్త్రాలను బహూకరించడం జరిగింది. నూతన వధువుకు, వారి కుటుంబమునకు ఓమౌజయాః అనుగ్రహ ప్రాప్తిరస్తు.. ఓమౌజయాః 

 AEMSS

 ఓమౌజయాః ఏకోపాసన మహాధర్మం తరుపున పెళ్ళి పట్టు వస్త్రాలను బహూకరించడం జరిగింది. నూతన వధువుకు, వారి కుటుంబమునకు ఓమౌజయాః అనుగ్రహ ప్రాప్తిరస్తు.. ఓమౌజయాః 

 AEMSS

 ఓమౌజయాః ఏకోపాసన మహాధర్మం తరుపున పెళ్ళి పట్టు వస్త్రాలను బహూకరించడం జరిగింది. నూతన వధువుకు, వారి కుటుంబమునకు ఓమౌజయాః అనుగ్రహ ప్రాప్తిరస్తు.. ఓమౌజయాః