Aumaujaya  Sri Parabrahma Yagnam  

Sri Parabrahma Yajna is performed on the full moon day of every month.

(Aumaujaya Sri Bhavathi Kshetram)