ఓమౌజయా శ్రీః వైభోగ మంత్రం మూలాధి పరాః స్వయంభూః పరబ్రహ్మ జైమహావిభోశ్రీః నమోస్తస్యై నమోస్తస్యై నమోస్తస్యై నమోనమామి నమోనమామి నమోనమామి

ఓమౌజయా – మాతృదేవోభవఅమ్మ స్పర్శతో భగవంతుడు దీవిస్తాడు.అమ్మ ఆశీర్వాదంలో భగవంతుడు ఆనందిస్తాడు.అమ్మ ఆనందములో భగవంతుడు నిన్ను ప్రేమిస్తాడు.అమ్మ కోసం నీవైతే నీకోసం…

తెలుగు