ఓమౌజయా ఏకోపాసన           మహధర్మం      

   

ఓమౌజయా

  శ్రీ శోభాకృత  నామ సంవత్సర        ఉగాది  మహోత్సవం

  ఓమౌజయా   ఆది పరబ్రహ్మ  జైమహావిభోశ్రీః

ఓమౌజయా ఉగాది యజ్ఞ  సమర్పణ 

ఓమౌజయా పూర్ణాహుతి

ఉగాది ప్రత్యేక ముద్ర ధ్యానము

ఓమౌజయా  పుష్ప ఆశీర్వాదం